NAŠE ŠKOLA

 

Naše škola je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

 

Součásti školy zřízené podle §16 odst. 9 jsou:

    - třída pro žáky se SPU (ŠVP ZV - Škola pro život II.)

    - třídy pro žáky s LMP (ŠVP ZV část D. - Škola pro život)

    - školní družina

ZŠ Vrchlabí, Krkonošská 230, p. o.

Ve školním roce 2023-2024 navštěvuje školu celkem 41 žáků. Výchovu a vzdělávání zajišťuje 13 pedagogických pracovníků.

Od konce září 2020 vyučujeme v pěti kmenových třídách. Ve všech třídách vyučuje speciální pedagog a k dispozici má asistenta pedagoga.

Výuka probíhá malotřídně (minimálně dva různé ročníky v jedné třídě).

Žáci 1. - 9. ročníku  s LMP jsou vzděláváni podle ŠVP ZV část. D - Škola pro život.
Žáci navštěvující třídu 1.stupně pro SPU jsou vzděláváni podle ŠVP ZV - Škola pro život II.

Pro žáky s kombinovaným postižením jsou vypracovány individuální plány. Při výuce je využíváno speciálních pedagogických metod a forem práce a individuální přístup k dětem.

Spolupracujeme se Speciálním pedagogickým centrem, Pedagogicko-psychologickou poradnou
a dětskými lékaři.

 

 

Třída pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)

 Třída pro žáky se specifickými poruchami učení poskytují základní vzdělání dětem, které se potýkají s výukovými problémy v běžném typu základní školy. Do školy přijímáme žáky 1. - 5. roč., kteří trpí některou specifickou poruchou učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, popř. jejich kombinací nebo žáky s ADHD. Žáka zařazujeme do tříd po konzultaci a doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra.


Třídu vyučujeme podle vzdělávacího programu pro běžné základní školy. Ve třídě bývá 6 – 14 žáků. Vyučuje zde speciální pedagog, který má v tomto počtu dětí více prostoru pro individuální pomoc a péči. V případě potřeby je vypracován individuální vzdělávací plán a pedagog vytvoří takové podmínky, aby mohl žák přiměřeně rozvíjet své schopnosti.

Vzdělávací program umožňuje zařadit projektové vyučování, při kterém mají žáci možnost získat 

nejen teoretické vědomosti, ale i praktické dovednosti související s daným tématem projektu.

Při výuce využívají učitelé názorné pomůcky, audiovizuální techniku, multimediální tabuli, počítačovou techniku a další prostředky pro názornější výuku a lepší zvládnutí učiva.    

Základní škola

V prostorách školy je 6 učeben pro žáky 1.- 9. postupného ročníku, pracovna výtvarné výchovy, počítačová učebna, tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna pro práci s kovem a dřevem a školní družina. Škola má vlastní zahradu a využívá moderní sportovní areál s umělým povrchem. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně ul. Krkonošská

              

     V rámci činnosti školy nabízíme našim žákům volnočasové aktivity. Mají možnost navštěvovat výtvarný, sportovní a zdravotnický kroužek. Snažíme se tak předcházet negativním vlivům, které působí na děti po skončení vyučování, v době jejich volna.      

 

        

              

               

 

Školní družina

image

Ve školní družině děti tráví volný čas po vyučování. Jejich činnost je zaměřena na rozvíjení rozumových a motorických dovedností. Mají k dispozici hernu, školní zahradu a sportovní areál. Pěkného počasí využívají k vycházkám do okolí.